O projektu

Hospodářská komora HMP s využitím expertízy přední advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a důvěryhodného partnera světových finančních institucí CRIF vytvořila první komplexní standardizovaný nástroj hodnocení udržitelnosti podniku. To vše v souladu s evropskou taxonomií i specifiky národní legislativy.

Cílem projektu je zpřístupnit ESG certifikaci i pro malé
a střední podniky, které se nemohou pouštět do dlouhých
a náročných auditů.

Odraz v médiích

Petr Michal:
Čím lepší ESG strategii firma má, tím je hodnotější

Zdroj: E15.cz

Stálá konference
českého práva:

Fenomén ESG a jeho dopady
do fungování organizace

Zdroj: epravo.cz

Rozměr regulace EU

Taxonomie udržitelnosti vznikla v rámci snahy EU
o přechod k udržitelnému a cirkulárnímu hospodářství. Součástí je celá řada dalších opatření od akčních plánů pro financování udržitelného růstu, nová strategie udržitelného financování
ale i směrnice NFRD, nařízení SFRD a v budoucnu
i směrnice CSRD nebo směrnice CSDD.

Taxonomie EU

Taxonomie umožňuje investorům, společnostem, emitentům dluhopisů a předkladatelům projektů zajistit přechod na nízkouhlíkové hospodářství správně a efektivně skrze jasná kritéria. Taxonomie umožňuje jednotně identifikovat aktiva firmy a projekty, které lze označit
za environmentálně udržitelné. Taxonomie
ak přímo podporuje cíle EU v oblasti klimatu
a energetiky, usilující o to, aby do roku 2050 byla EU klimaticky neutrální.

Taxonomie EU zavádí klasifikaci udržitelných činností. Nejedná se o hodnocení na „dobré“
 „špatné“ společnosti, není to ani povinný seznam ekonomických činností, do kterých je třeba investovat nebo je v EU zakázat. Jejím cílem
je poskytnout společnostem, investorům
a politikům jasnou definici toho, co představuje „zelená aktivita“.

Reporting dat

Kvalitní reporting dat o udržitelnosti bude pro přístup ke zvýhodněnému
financování zásadní:

 • EU plánuje vynaložit na přechod
  ke klimaticky neutrální ekonomice ročně
  až 500 miliard EUR ročně ze soukromého sektoru a až 1 bilion EUR v následujících
  10 letech z veřejného sektoru.
 • Komise pro byznys a udržitelnost při OSN odhadla hodnotu příležitostí v rámci transformace ekonomiky na 10 bilionů eur ročně, a to až do roku 2030.
 • Analýza dat více než osmi set evropských firem odhadující ekonomické příležitosti
  a rizika související s nadcházejícími změnami na trhu a vyčíslila hodnotu ekonomických příležitostí na 1,2 bilionu eur.

Zpracovávané předpisy

ESG certifikát je zpracován na základě všech relevantních evropských a českých předpisů:

 • Nařízení 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic (Taxonomie)
 • Směrnice 2014/95/EU, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (NFRD)
 • Směrnice 2021/2101, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde
   zveřejňování informací o dani z příjmů některými podniky a pobočkami (CSRD)
 • Nařízení 2019/2088/EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
  v odvětví finančních služeb (SFDR)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Budoucnost trhu

Finanční trh ovlivňuje udržitelnost již dnes, např. od roku 2019 došlo k růstu tzv. ESG investic
e zaměřením na udržitelnost až o 140 % a do roku 2030 se odhaduje nárůst o dvacetinásobek.

Taxonomie je tak nástrojem pro zvýšení transparentnosti aktivit firem a finančních institucí a rovněž pro předcházení praktikám greenwashingu. Ten můžeme popsat jako chybné či nepřesné informování o environmentálním dopadu produktu s cílem vytvořit klamavou pověst ekologicky zodpovědné firmy.