Jak probíhá certifikace?

Na základě IČO vytvoříme Váš podnikatelský profil

V této fázi nepotřebujeme žádnou Vaši součinnost.

Běžná časová náročnost: 1 - 2 Dny

Na základě dotazníku sestaveného na míru zhodnotíme míru udržitelnosti vašeho podnikání

Dotazník se bude ptát na podnikatelskou činnost. Jaké používáte vstupy pro vaše podnikání a jaké produkujete výstupy. Dotazník je vždy koncipován tak, aby se ptal pouze na to nejnutnější a relevantní pro posouzení souladu s cíli ESG a politik udržitelnosti.

Běžná časová náročnost: 3 Dny

Pro ověření poskytnutých informací budeme požadovat zaslání některých dokumentů či jiné prokázání vyplněného dotazníku

Dokumenty se budou lišit v závislosti na odvětví a typu činnosti (např. energetický štítek budovy, certifikace používaných nástrojů nebo prokázání Vaší spotřeby).

Certifikát udržitelnosti tak bude transparentní, přezkoumatelný, v souladu s evropskými předpisy a použitelný pro banky, pojišťovny, státní správu a další subjekty

Běžná časová náročnost: 5 Dnů

Po vyhodnocení a ověření Vašich údajů Vám bude vystaven platný certifikát Corporate Sustainable Index

Certifikát bude obsahovat posouzení všech 3 relevantních hledisek – udržitelnost Vaší společnosti jako celku, jednotlivé obchodní činnosti společnosti a stávající či plánované projekty společnosti. Kromě výsledného skóre bude součástí certifikátu i zpráva obsahující hodnotící kritéria podle nařízení EU o taxonomii a standardizovaný postup hodnocení udržitelnosti.


Celý certifikační proces nám zabere nanejvýš 10 pracovních dní, celková doba bude pak záležet jen na tom, jak rychle nám dodáte požadované údaje.

Metodika vyhodnocování

Taxonomie sektorů

Podnikatelskou činnost společnosti rozdělujeme podle systematiky Taxonomie a NACE kódů na činnosti regulované a na neregulované. Regulované činnosti, které splní všechna posuzovaná kritéria, získají klasifikaci udržitelné. Pokud některá z kritérií nesplní, nebo nedoloží potřebné údaje, je činnost klasifikována jako neudržitelná.

I činnosti svou podstatou poškozující životní prostředí (např. těžba nerostných surovin) mohou být způsobilé pro zvýhodněné udržitelné financování, pokud budou transformovány technologií a postupy méně škodlivými a zatěžujícími.


Screeningová kritéria

Při vyhodnocování udržitelnosti jsou u jednotlivých činností společnosti posuzovány technická screeningová kritéria (TSC), princip princip významně nepoškozovat (DNSH) a minimální záruky (minimal safeguards).

Podle skóre z jednotlivých oblastí je pak vypočteno celkové skóre udržitelných aktivit pro společnost jako celek

Typy procesu certifikace

Certifikaci Vám můžeme nabídnout ve třech různých variantách. Popis obsahu produktů naleznete v níže přiložené tabulce:

Basic Advanced Premium
Kompletní posouzení udržitelnosti podle EU Taxonomie
Vyjádření % udržitelnosti na úrovni společnosti, jednotlivých činností (sektorů) a projektů
Posouzení škodlivosti (DNSH)
Legal compliance v oblasti Social a Governance (pracovní a sociální standardy, protikorupční opatření, whistleblowing)
Kompletní zpráva + výstup pro banky (SFDR), státní sektor a velké odběratele
Anglická verze podle oficiální terminologie EU
Výpočet uhlíkové stopy Scope 3 v rámci GHG protokolu (dodavatelský řetězec)
Posouzení i neregulovaných činností (sektory, které nespadají do Taxonomie) podle standardů EU - výhoda pro veřejné zakázky, při spolupráci s nadnárodními společnostmi, výroční zprávy, oslovení spotřebitelů apod.
Poradenství k možnostem zlepšení výkonnostních parametrů a splnění technických screeningových kritérií - jak dosáhnout hodnocení činnosti jako "udržitelné".
Vytvoření strategie k zařazení společnosti svou činností spadající do neregulované oblasti mezi udržitelné ("zelené") - lepší pozice při žádosti o úvěr, účasti na veřejných zakázkách nebo možnost vydání zelených dluhopisů.

Dosáhněte s ESG Certifikátem
na nové příležitosti

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit kontaktním formulářem nebo e-mailem.

E-mail: obchod@csindex.cz
 

Profil společnosti:

Kontaktní osoba:

Stisknutím tlačítka odeslat udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po odeslání dostanete kopii do e-mailu.